Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Brodach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Brodach

Data publikacji strony internetowej: 2021-03- 11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11.

1. Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

▪ wyróżnienie odnośników.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

2.Dostępność informacyjno- komunikacyjna (Informacje zwrotne i dane kontaktowe)

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Nina Milanowska, adres mailowy: spbrody77@interia.pl

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 271 13 61

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

3. Dostępność architektoniczna

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Brodach przy ul. Szkolnej 77  można dojechać busem linii Starachowice – Bór Kunowski  oraz pociągiem linii Skarżysko – Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 450 metrów. 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

Opis ogólny budynku przy ul. Szkolnej 77

Budynek: Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Brodach ul. Szkolna 77, kod 27-230 poczta: Brody

Do budynku prowadzi 5 wejść.

Od strony ulicy Szkolnej znajdują się trzy wejścia. Prowadzą do sali gimnastycznej. Jedno wejście posiada schody, drugie schody oraz podjazd dla osoby niepełnosprawnej. Trzecie wejście posiadające schody oraz podjazd dla osoby niepełnosprawnej prowadzi do oddziału przedszkolnego.

Od strony ulicy Stoczki są dwa wejścia. Wejścia nie posiadają schodów. Wejście główne prowadzi bezpośrednio do budynku szkoły, drugie prowadzi do zaplecza kuchennego z możliwością wejścia na dolny korytarz szkolny.

Na wprost wejścia głównego do budynku szkoły znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń. Przy drzwiach głównych dyżuruje pracownik obsługi, którego zadaniem jest świadczenie pomocy osobom wchodzącym do szkoły.

Sale lekcyjne  są dostosowane do potrzeb uczniów, pomieszczenia użytkowe są odpowiednio oznaczone, w wejściu znajduje się czytelna tablica informacyjna, wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone, wejście do stołówki jest odpowiednio szerokie, każdy uczeń ma możliwość spożycia posiłku bez pomocy innej osoby, na drodze do sekretariatu  nie ma żadnych barier (progów, schodów, różnic poziomów, mebli), wejście do sekretariatu / kancelarii ma szerokość min. 90cm, na drodze do gabinetu dyrektora nie ma żadnych barier (progów, schodów, różnic poziomów, mebli), wejście do gabinetu dyrektora ma szerokość min. 90cm, na drodze do pomieszczenia w którym odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej nie ma żadnych barier (progów, schodów, różnic poziomów, mebli), informacja o rekrutacji i miejscu składania dokumentów jest czytelna, ogłoszenia i informacje widoczne są dla wszystkich użytkowników.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze oraz zewnętrzny podjazd.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych dogodne dla osób słabo widzących z uwzględnieniem barw.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Brodach przy wykorzystaniu środków wspierających e-mail:  spbrody77@interia.pl , tel./faks: 41 271 13 61

Osoby uprawnione - klienci Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Brodach w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu  zamiaru korzystania z usługi tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona winna wskazać wybraną metodę komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole. Należy w tym celu nawiązać kontakt z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w pkt 1, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach
Data utworzenia:2021-03-12
Data publikacji:2021-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Nina Milanowska
Osoba wprowadzająca dokument:Nina Milanowska
Liczba odwiedzin:893